Schoolraad


De schoolraad overlegt met de directeur over alle mogelijke thema’s en onderwerpen. Deze raad geeft advies.

Ze bestaat uit ouders, vertegenwoordigers uit de socio-economische en culturele milieus en uit personeelsleden.

Drie vertegenwoordigers van de ouders en drie personeelsleden worden om de 4 jaar verkozen. Deze rechtstreeks verkozenen worden via coöptatie aangevuld met 2 leden uit de hierboven vermelde milieus.