samen leven


Een school is een afspiegeling van de samenleving, een mini-maatschappij. Het is belangrijk om te leren samen leven op school, zodat kinderen leerkansen krijgen om dit waar te maken in de grote wereld.

Om dit te realiseren, werd BS Kameleon sinds schooljaar 2017-2018 een warme school.

Een warme school … Wat is dat?

Niet iedereen gaat even graag naar school. Pestkoppen, saaie lessen, vervelende leerkrachten, … Als warme school, willen wij, basisschool Kameleon, echt een warme thuis zijn voor kinderen. In Vlaanderen zijn er 5 warme steden, en 50 warme scholen. Wij zijn erg trots dat BS Kameleon er daar één van mag zijn.

Samen bouwen we aan een warme leer- en leefomgeving en laten we ons begeleiden door Flanders Synergy, CEGO, KULeuven, Tenz, onze pedagogische begeleidingsdienst en het fonds “gavoorgeluk”. We streven er naar dat iedereen zich goed in zijn vel voelt.

Hallo daar! Mijn naam zegt jullie misschien al wel iets? Of misschien zagen jullie me al wel zitten op mijn bank? In de school of in de Stad? Ik ben Warme William, een grote blauwe beer, één en al warmte. Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ik sta voor het uiten van gevoelens en ik bied altijd een luisterend oor. Iedereen kan Warme William worden. Dat kan je doen door te luisteren naar elkaar en door te vragen hoe het echt met iemand gaat. Een Warme William laat niemand in de kou staan.

 

BS Kameleon = een warme school 

 

 

In BS Kameleon realiseren we dit door te werken aan 4 grote doelen. Elk doel vertalen we in een aantal vaste structuren die een plaats hebben in elke klas.

                                     

WIE BEN IK?

·         Ik-boek (opbouwend vanaf de kleuters, momenteel tot in het eerste leerjaar)

Elke kind krijgt een ik-boek. In dit boek bundelen we de talenten en eigenschappen van het kind. Ook welbevinden, betrokkenheid en competenties komen aan bod. Elk jaar gaat het boek mee naar de volgende klas, ook naar de lagere school. Een portfolio om te koesteren.

·         Kindcontacten en sociaal rapport (lagere school)

Naast de dagelijkse babbels met de kinderen, maakt elke leerkracht 2 keer per schooljaar officieel tijd om te praten met elk kind over hun talenten, hoe ze zich voelen, wat hen bezig houdt, wat moeilijk loopt, wat goed gaat, … Op deze manier verhogen we het welbevinden van elke leerling en zo ook hun leerwinst.

Een weerslag van dit gesprek is terug te vinden op het sociaal rapport. Zo worden ook de ouders geïnformeerd over dit gesprek.

·         Talentacademie (derde graad)

Het vijfde en zesde leerjaar gaat 8 keer per schooljaar naar de Talentenschool Turnhout. Daar krijgen ze telkens een talentacademie. Dit helpt hen hun talenten ontdekken en bewuster kiezen wat ze in hun verdere schoolloopbaan willen doen. 

·         Complimentenkaarten

Vaak leren we onze talenten kennen door de feedback van anderen. Daarom werken we schoolbreed met complimentenkaarten. Elk kind en elke leerkracht heeft steeds speciale kaartjes ter beschikking om een ander een compliment te geven.

LEREN PRATEN OVER EN LUISTEREN NAAR WAT ONS BEZIG HOUDT

·         Warme William

Warme William leert ons dat we steeds iemand kunnen vinden om te praten als we ons niet goed voelen. Ook leert hij ons een goede luisteraar te zijn als iemand met zijn probleem naar ons toe komt.

·         gevoelenskring (kleuters)

Elke vrijdag houdt elke kleuterklas een gevoelskring. Dit om de kleuters te laten vertellen over wat hen bezig houdt en welk gevoel ze daarbij hebben. De basisgevoelens blij, bang, boos en verdrietig staan hier centraal.

·         themaloze weken (kleuters)

Enkele weken per schooljaar werken we bewust zonder thema of onderzoeksvraag in elke kleuterklas. Leerkrachten maken tijd om te luisteren en te kijken naar wat kinderen bezig houdt, te observeren waar talenten zitten, … Vaak komen uit deze weken verschillende thema’s of onderzoeksvragen die leven bij de kleuters.

·         klasvergadering + klasboek (lagere school)

Wekelijks houdt elke klas van de lagere school een klasvergadering. Hier kunnen verschillende dingen aan bod komen : een gevoel dat leeft, een vraag, een compliment geven aan iemand, een probleem bespreken of een idee lanceren. De klasvergadering zorgt er voor dat kinderen echt betrokken worden bij het dagelijkse klasleven. Het verslag van deze vergadering komt in het klasboek. 

·         kinderparlement + schoolboek (lagere school)

Sommige dingen die in de klasvergadering besproken worden zijn belangrijk voor de hele school. Daarom hebben we een kinderparlement dat 2 verantwoordelijken van elke klas van de lagere school maandelijks bijeenbrengt. Zij bespreken samen de schoolitems, volgens hetzelfde systeem als de klasvergadering. De verslagen van deze vergadering komen in het schoolboek.

·         aandacht voor verbindende communicatie

Goed leren luisteren naar elkaar en respectvol en duidelijk communiceren, vraagt veel oefening. We werken hier dagelijks aan, doorheen de hele dag. Spreken en luisteren is niet enkel een item in het vak Nederlands, verre van!

WERKEN ROND EMOTIES EN EMOTIEREGULATIE

·         woordenschat opbouwen i.v.m. gevoelens

Het is belangrijk om te weten hoe je je voelt. Om dit te kunnen benoemen, heb je woorden nodig. Daarom werken we bewust rond woorden die gevoelens uitdrukken.

·         Thermometers

Aangeven hoe je je voelt, is niet altijd gemakkelijk. Een hulpmiddel kan een gevoelsthermometer zijn. Zo kan een kind, zonder veel woorden, aangeven hoe zijn gevoel op dat moment is.

·         rustplekken, terugtrekruimtes creëren

Soms wil een kind zich even terugtrekken, even gerust gelaten worden, nadenken, tot rust komen, … Daarom voorzien we zowel op de speelplaats als binnen plaatsen waar dit kan.

·         initiatie sherbourne, yoga en relaxatie

Tot rust komen is geen evidentie in onze snelle maatschappij. Daarom proberen we regelmatig kinderen bewust tot rust te laten komen in initiatielessen sherbourne, yoga en relaxatie.

LEREN SAMEN LEVEN

·         warme woensdagen (kleuters)

Maandelijks houden we in onze kleuterschool een warme woensdag. Voor de speeltijd gaan de kinderen in een andere klas spelen en werken. Zo leren ze de andere leerkrachten, de andere kinderen en de verschillende klassen beter kennen. Na de speeltijd doen de leerkrachten een toneeltje over wat er op school leeft in verband met samen leven. (b.v. Hoe kan je aangeven als je iets niet leuk vindt? Hoe kan je samen spelen? ) We sluiten de voormiddag af met een gezamenlijke activiteit met alle kleuters en alle leerkrachten samen : samen dansen, samen een poppenkastverhaal kijken, relaxatie, samen zingen, …

·         warme namiddagen (lagere school)

Maandelijks staat er een warme namiddag gepland in de lagere school. Deze namiddag staat in het teken van leren samen leven.  De activiteiten zijn heel divers en afgestemd op de interesses en de noden van de kinderen. Het kan gaan over het opzetten van een actie die uit de klasvergadering komt, werken rond talenten, het creëren van verbondenheid met de buurt of met de natuur, leren samen werken, …  Regelmatig worden ook ouders betrokken.

·         meespeelnamiddagen (kleuters + L1)

Drie keer per schooljaar houden we met de kleuterschool en het eerste leerjaar een meespeelnamiddag voor ouders. Ouders kunnen samen met hun kind spelen en werken in de klas zodat de ouders de kans krijgen om de school beter te leren kennen. Daarbij leren ouders elkaar en de leerkracht van hun kind beter kennen. We willen elke meespeelnamiddag ook nog iets in de kijker zetten dat voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk is en dat thuis en de school verbindt. Een voorbeeld hiervan is (meertalig)voorlezen.

·         opendeurtje (kleuters)

Maandelijks is er een opendeurtje in de kleuterschool. De kinderen kiezen zelf met wie en in welke klas ze willen spelen. Zo kunnen ze nog eens naar een vroegere klas terug gaan of met vriendjes spelen die in een andere klas zitten.

·         gouden weken  (aandacht voor groepsdynamica)

In september maken we bewust tijd voor ‘de gouden weken’. De eerste weken van een schooljaar zet een klasgroep zich. Dit zijn cruciale weken waarin we activiteiten voorzien die leiden tot het vormen van een klasgroep waar evenwaardigheid, respect en samenwerken centraal staan. 

·         samenwerking K3 – L1

De overgang van de kleutertijd naar de lagere school is niet altijd evident. Om deze overgang zo klein mogelijk te maken en zo goed mogelijk te laten verlopen, werken de derde kleuterklas en het eerste leerjaar het hele schooljaar door intens samen. Om de veertien dagen werken de twee klassen klasdoorbrekend. De activiteiten zijn heel divers.

Het eerste leerjaar doet ook nog verschillende activiteiten mee met de kleuterschool, denk aan de meespeelnamiddagen en het grootoudersfeest.

In mei staan de integratiemomenten gepland, telkens op woensdag. Dan gaan de kinderen van K3 echt naar het eerste leerjaar en mogen de kinderen van het eerste leerjaar nog eens fijn spelen in hun oude kleuterklas.